PL

Rodzaje dokumentów

ENERGETYCZNE (Power & Gas) MEDYCZNE (Life Sciences)
Artykuły i notatki prasowe
Broszury i katalogi
Certyfikaty i aprobaty
Deklaracje zgodności
Dokumentacja funkcjonalna
Filmy instruktażowe
Instrukcje montażu
Instrukcje obsługi urządzeń
Karty charakterystyki produktu (MSDS)
Normy i rozporządzenia
Oferty przetargowe
Operaty budowlane
Opisy techniczne
Patenty i umowy
Podręczniki użytkownika
Prezentacje
Projekty wykonawcze i powykonawcze
Publikacje naukowe
Schematy technologiczne
Specyfikacje przetargowe
Specyfikacje techniczne
Strony internetowe
Studia wykonalności
Artykuły i notatki prasowe
Broszury i ulotki
Certyfikaty i aprobaty
Deklaracje zgodności
Dokumentacje komisji bioetycznych
Dzienniczki pacjenta
Formularze świadomej zgody pacjenta
Instrukcje
Karty bezpieczeństwa produktu
Karty charakterystyki substancji
Opracowania medyczne
Prezentacje multimedialne
FINANSOWE (Finance & Banking) INFORMATYCZNE (IT & Communications)
Akty normatywne niższego rzędu
Akty notarialne
Analizy due dilligence
Analizy finansowe
Analizy giełdowe
Analizy makroekonomiczne
Charakterystyki produktów bankowych
Informacje dla inwestorów
Opinie i raporty biegłego rewidenta
Prospekty emisyjne
Protokoły z walnych zgromadzeń
Raporty bieżące
Raporty z audytów
Sprawozdania finansowe
Ustawy i akty wykonawcze do ustaw
Broszury i ulotki
Certyfikaty i aprobaty
Deklaracje zgodności
Instrukcje obsługi
Notatki prasowe
Oferty przetargowe
Opisy techniczne
Pliki pomocy
Podręczniki użytkownika
Prezentacje
Tutoriale
UBEZPIECZENIOWE (Insurance) MOTORYZACYJNE (Automotive)
Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU)
Dokumentacja szkodowa
Opinie i raporty biegłego rewidenta
Protokoły z walnych zgromadzeń
Raporty bieżące
Raporty z audytów
Ustawy i akty wykonawcze do ustaw
Broszury i ulotki
Instrukcje obsługi
Notatki prasowe
Opisy techniczne
Prezentacje
Szkolenia
Komunikaty systemów diagnostycznych